ชื่อ - นามสกุล :นางบุศราคำ เคหฐาน
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :214 หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Telephone :087-2292956
Email :tom_kahathan@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :