ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปุณิกา ข่าทิพย์พาที
ตำแหน่ง :ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ที่อยู่ :
Telephone :089-3981662
Email :Nudang_civic@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลรับผิดชอบวิชาการระดับปฐมวัย